Zrealizowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grójec”

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zrealizowała operację pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grójec”.

W ramach zadania wyremontowana zostanie świetlica wiejska we wsi Grójec poprzez wykonanie ocieplenia i otynkowania ścian budynku świetlicy, instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,2 kW oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (opaska wokół budynku oraz chodnik).

Realizacja operacji umożliwiła rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

Wartość inwestycji: 74 360,62 zł.

Dofinansowanie: 70 000,00 zł.

Termin realizacji operacji: do 30.06.2023 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.